Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene reisvoorwaarden geldig voor boekingen gedaan vanaf 1 juli 2018

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt

De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)
3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger

3.1
De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie

4.1
De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.

4.2
Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling

De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure

6.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

6.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

6.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

6.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

6.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank

7.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

7.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

7.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

7.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

7.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
Telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u);
Fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

BIJZONDERE VOOWAARDEN

Herroepinsrecht
De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien

Overeenkomstig art. VI.53 12° van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen.

Inbegrepen in de prijs:
Elke prijs is in Euro, komt overeen met een welomschreven reisperiode en omvat:
- De vlucht heen en terug, zoals vermeld op uw reisdocumenten
- De transfer van de luchthaven van aankomst naar uw hotel en terug
- Het verblijf in het door u gekozen hotel volgens de vermelde formule
- Taksen
Niet inbegrepen in de prijs:
- De kosten van uw visum en van eventuele vaccinaties
- De kosten van een reis- en bijstandsverzekering
- Annuleringsverzekering
- Fooien
- Excursies die niet uitdrukkelijk als inbegrepen staan vermeld
- Het traject tussen uw woonplaats en de luchthaven van vertrek
- Ruimbagage (afhankelijk van de luchtvaarmaatschappij)

Wijzigingen door de reiziger
Worden in de mate van het mogelijke aanvaard mits betaling van volgende administratiekosten:
a. Alle wijzigingen tot 56 dagen voor afreis: 25 € per dossier
b.Wijziging van naam reiziger, van kamertype, regime, hotel, vertrek- of terugreis:
- vanaf 55 dagen tot 21 dagen voor afreis: 50 € per persoon
- vanaf 20 dagen tot 14 dagen voor afreis: 75 € per persoon
- vanaf 13 dagen tot 4 dagen voor afreis: 125 € per persoon
- vanaf 3 dagen voor afreis : zie rubriek annulatie
c. Wijziging van hotel ter plaatse:
Voor alle wijzigingen van hotel gevraagd door de klant ter plaatse en onder voorbehoud van beschikbaarheid, wordt een vergoeding van 3 nachten aangerekend plus dossierkosten.

Annulatie door de reiziger
Elke annulatie dient schriftelijk te gebeuren.
De hiernavermelde kosten dienen in ieder geval betaald te worden:
- vanaf inschrijving tot 56 dagen voor afreis: 25 € per persoon
- vanaf 55 dagen tot 29 dagen voor afreis: 50 € per persoon
- vanaf 28 dagen tot 21 dagen voor afreis: 25 % van de volledige reissom
- vanaf 20 dagen tot 10 dagen voor afreis: 50 % van de volledige reissom
- vanaf 9 dagen tot 4 dagen voor afreis: 75 % van de volledige reissom
- vanaf 3 dagen voor afreis en in geval van no-show: 100 % annulatiekosten

Lijnvluchten: Voor reizen met lijnvluchten kunnen specifieke annulatiekosten aangerekend worden door de luchtvaartmaatschappij : deze kosten worden dan extra gefactureerd.

Facultatieve bezoeken en excursies
Alhoewel onze hosts/hostessen ter plaatse tickets voor excursies verkopen, maken deze geen deel uit van de reisovereenkomst. Daarenboven handelen zij in opdracht en voor rekening van locale ondernemers. Corendon is derhalve niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de organisatie en de exploitatie van deze excursies. Elke betwisting moet ter plaatse gebeuren. Op de meeste bestemmingen kunnen deze excursies niet per kredietkaart betaald worden, maar enkel in contant geld.

Kortingen voor kinderen en 3de persoon
Kinderprijs is geldig voor een kind die de kamer deelt met 2 volwassenen. Kinderen onder 2 jaar vliegen gratis mee (op chartervluchten), zonder evenwel recht te hebben op een vliegtuigstoel. Luchthaventaksen dienen echter wel betaald te worden. Bij reservatie kan u wel een babybedje aanvragen. Eventuele toeslagen voor het kinderbedje en de maaltijden worden steeds ter plaatse betaald. Opgelet : voor kinderen is er een verstrengde controle op de leeftijd van de kinderen. De opgegeven leeftijdscategorie bij elk hotel is altijd inclusief de vermelde leeftijden. Bijvoorbeeld : 2-11 jaar betekent : tot en met 11 jaar (dus tot aan de vooravond van de 12de verjaardag). Baby’s mogen op datum van de terugreis de leeftijd van 2 jaar nog niet bereikt hebben. Misbruiken resulteren automatisch in de weigering van het gratis ticket, zodat u het risico loopt niet te kunnen vertrekken.

Aansprakelijkheid van de reisorganisator
a. De algemene aansprakelijkheid van Corendon wordt geregeld door artikel 14 van de Algemene Voorwaarden. Corendon vestigt er de aandacht op dat de aansprakelijkheid van de reisorganisator niet betrokken is in geval van overmacht of van een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
Bovendien is Corendon wettelijk verplicht in de mate van het mogelijke bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheden verkerende reizigers tijdens de uitvoering van het reiscontract. In deze gevallen (overmacht of hulp en bijstand) kan de reisorganisator de door hem gemaakte kosten voor extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de reizigers.
b. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en een einde op de opstapplaats (de luchthaven in dit geval).

Onvoldoend aantal deelnemers
Een begeleide rondreis kan geannuleerd worden tot 15 dagen voor vertrek indien het minimum aantal deelnemers niet werd bereikt voor de geplande afreisdatum. Indien mogelijk wordt een alternatief voorgesteld. Voor chartervluchten geldt een minimumbezetting van 65%. De mogelijkheid bestaat dat u in internationaal gezelschap reist tijdens onze begeleide rondreizen.

Brochure
Deze brochure werd samengesteld op basis van de gegevens ons meegedeeld door de hoteleigenaar zelf. De reisorganisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele veranderingen (beschrijving, faciliteiten, concept) die na het drukken van deze brochure (januari 2016) gebeurden. Corendon behoudt zich het recht alle fouten te corrigeren en mede te delen via errata aan de reisagent/reiziger. Ondanks alle aandacht die wij besteed hebben aan de opmaak van deze brochure, is het mogelijk dat er een drukfout is binnengeslopen. Laat dus steeds prijzen en extra diensten bevestigen.

Fuel
Fuel – Winter 2018/2019 en zomer 2019

De charterprijzen gedurende de winterperiode 2018-2019 (01/11/18-31/03/19) en de zomerperiode 2019 (01/04/19-31/10/19) zijn gebaseerd op een brandstofkost van € 506/ton (Jetfuel FOB Rotterdam). Bij een stijging of een daling vanaf 20% (dus bij respectievelijk een brandstofprijs vanaf €607,20 en €404,80) wordt er een prijsaanpassing doorgevoerd. Per volle schijf van € 20 van de brandstofkost (bv bij een stijging van de brandstofkost boven €627,20, of een daling onder €384,80), wordt per traject en per persoon een toeslag of korting doorberekend. Per extra volle schijf van € 20 die overschreden wordt, geldt opnieuw dezelfde toeslag/korting.

Fuel zomer 2018

De charterprijzen in 2018 (vertrek tem 31/10/18) zijn gebaseerd op een brandstofkost van € 426/ton (Jetfuel FOB Rotterdam). Bij een stijging of een daling vanaf 20% (dus bij respectievelijk een brandstofprijs vanaf €511,20 en €340,80) wordt er een prijsaanpassing doorgevoerd. Per volle schijf van € 20 van de brandstofkost (bv bij een stijging van de brandstofkost boven €531,20, of een daling onder €320,80), wordt per traject en per persoon een toeslag of korting doorberekend. Per extra volle schijf van € 20 die overschreden wordt, geldt opnieuw dezelfde toeslag/korting.

Toeslag/korting van toepassing per volle schijf van € 20:

Bestemmingen
Zone A: Burgas: € 1,20 per persoon per traject
Zone B: Antalya, Bodrum, Rhodos, Kos, Heraklion: € 1,50 per persoon per traject
Zone C: Hurghada: €2,00 per persoon per traject

De berekening wordt gemaakt op basis van de gemiddelde brandstofprijs van de 3e maand voor de vertrekdatum en op basis van de gemiddelde wisselkoers van de 3e maand voorafgaand aan de vertrekdatum. De branstoftoeslagen/kortingen zijn van toepassing op de chartervluchten met vertrek/bestemming Brussel. Er worden geen brandstoftoeslagen/kortingen berekend op de lijnvluchten (Brussels Airlines, Vueling).