Algemene Voorwaarden - Onderstaande voorwaarden zijn geldig voor alle boekingen gemaakt voor 1 juli 2018.

Algemene Voorwaarden - Onderstaande voorwaarden zijn geldig voor alle boekingen gemaakt voor 1 juli 2018.

Als reisorganisator van dit programma trad op:
Corendon Vliegvakanties/Beltur S.P.R.L.
Vilvoordelaan, 45
1930 Zaventem
Licence: A 6049

Corendon Vliegvakanties hanteert de Algemene Voorwaarden vam de Geschillencommissie Reizen.

Onderstaande voorwaarden zijn geldig voor alle boekingen gemaakt voor 1 juli 2018.


DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN


Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.


Artikel 2: Promotie

 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
  1. wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
  2. er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:

 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
  1. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
  2. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
  3. de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
 2. Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
  1. dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
  2. naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator;
  3. voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
  De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 5: Totstandkomen van het contract

 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
  Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: De Prijs

De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
 • de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
 • de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
 • de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.

Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.


Artikel 7: Betaling van de reissom

 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij deondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.


Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
  1. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
  2. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het nietuitvoeren van het contract, tenzij:
  1. de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
  2. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke nietuitvoering van de reis

 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.


Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.


Artikel 16: Klachtenregeling

 1. Vóór de afreis:

  Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.

 2. Tijdens de reis:

  Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

  Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

 3. Na de reis:

  Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.


Artikel 17: Verzoeningsprocedure

 1. In geval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

  Secretariaat van de Cel Verzoening
  Telefoon: 02/206.52.38
  Fax: 02/206.57.74
  E-mail: verzoening.gr@skynet.be


Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank

 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
 2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
  Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

  Secretariaat van het arbitraal college en algemeen
  secretariaat van de Geschillencommissie Reizen

  Koning Albert II laan 16
  1000 Brussel
  Telefoon: 02/206 52 37 (9u tot 12u)
  Fax: 02/206 57 74
  E-mail: clv.gr@skynet.be

BIJZONDERE VOOWAARDEN


Verzakingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan herroepen is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website.

Ingevolge het KB van 18 november 2002 (artikel 139§2 Wet marktpraktijken en consumentenbescherming) worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.

Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven door de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

Inbegrepen in de prijs:
Elke prijs is in Euro, komt overeen met een welomschreven reisperiode en omvat :
- De vlucht heen en terug, zoals vermeld op uw reisdocumenten
- De transfer van de luchthaven van aankomst naar uw hotel en terug
- Het verblijf in het door u gekozen hotel volgens de vermelde formule
- Taksen

Niet inbegrepen in de prijs:
- De kosten van uw visum en van eventuele vaccinaties
- De kosten van een reis- en bijstandsverzekering
- Annuleringsverzekering
- Fooien
- Excursies die niet uitdrukkelijk als inbegrepen staan vermeld
- Het traject tussen uw woonplaats en de luchthaven van vertrek
- Ruimbagage (afhankelijk van de luchtvaarmaatschappij)

Wijzigingen door de reiziger
Worden in de mate van het mogelijke aanvaard mits betaling van volgende administratiekosten :
a. Alle wijzigingen tot 56 dagen voor afreis : 25 € per dossier

b.Wijziging van naam reiziger, van kamertype, regime, hotel, vertrek- of terugreis :
 - vanaf 55 dagen tot 21 dagen voor afreis : 50 € per persoon
 - vanaf 20 dagen tot 14 dagen voor afreis : 75 € per persoon
 - vanaf 13 dagen tot 4 dagen  voor afreis : 125 € per persoon
 - vanaf 3 dagen voor afreis : zie rubriek annulatie 

c. Wijziging van hotel ter plaatse :
Voor alle wijzigingen van hotel gevraagd door de klant ter plaatse en onder voorbehoud van beschikbaarheid, wordt een vergoeding van 3 nachten aangerekend plus dossierkosten.

Annulatie door de reiziger
Elke annulatie dient schriftelijk te gebeuren.
De hiernavermelde kosten dienen in ieder geval betaald te worden :
 - vanaf inschrijving tot 56 dagen voor afreis : 25 € per persoon
 - vanaf 55 dagen tot 29 dagen voor afreis : 50 € per persoon
 - vanaf 28 dagen tot 21 dagen voor afreis : 25 % van de volledige reissom
 - vanaf 20 dagen tot 10 dagen voor afreis : 50 % van de volledige reissom
 - vanaf 9 dagen tot 4 dagen voor afreis : 75 % van de volledige reissom
 - vanaf 3 dagen voor afreis en in geval van no-show : 100 % annulatiekosten

Lijnvluchten: Voor reizen met lijnvluchten kunnen specifieke annulatiekosten aangerekend worden door de luchtvaartmaatschappij : deze kosten worden dan extra gefactureerd.

Facultatieve bezoeken en excursies
Alhoewel onze hosts/hostessen ter plaatse tickets voor excursies verkopen, maken deze geen deel uit van de reisovereenkomst.  Daarenboven
handelen zij in opdracht en voor rekening van locale ondernemers. Corendon is derhalve niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de organisatie en de exploitatie van deze excursies. Elke betwisting moet ter plaatse gebeuren.  Op de meeste bestemmingen kunnen deze excursies niet per kredietkaart betaald worden, maar enkel in contant geld.

Kortingen voor kinderen en 3de persoon
Kinderprijs is geldig voor een kind die de kamer deelt met 2 volwassenen.  Kinderen onder 2 jaar vliegen gratis mee (op chartervluchten), zonder evenwel recht te hebben op een vliegtuigstoel.   Luchthaventaksen dienen echter wel betaald te worden.  Bij reservatie kan u wel een babybedje aanvragen.  Eventuele toeslagen voor het kinderbedje en de maaltijden worden steeds ter plaatse betaald.  Opgelet : voor kinderen is er een verstrengde controle op de leeftijd van de kinderen. De opgegeven leeftijdscategorie bij elk hotel is altijd inclusief de vermelde leeftijden.  Bijvoorbeeld : 2-11 jaar betekent : tot en met 11 jaar (dus tot aan de vooravond van de 12de verjaardag).  Baby’s mogen op datum van de terugreis de leeftijd van 2 jaar nog niet bereikt hebben.  Misbruiken resulteren automatisch in de weigering van het gratis ticket, zodat u het risico loopt niet te kunnen vertrekken.  

Aansprakelijkheid van de reisorganisator

a. De algemene aansprakelijkheid van Corendon wordt geregeld door artikel 14 van de Algemene Voorwaarden. Corendon vestigt er de aandacht op dat de aansprakelijkheid van de reisorganisator niet betrokken is in geval van overmacht of van een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen. 
Bovendien is Corendon wettelijk verplicht in de mate van het mogelijke bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheden verkerende reizigers tijdens de uitvoering van het reiscontract.  In deze gevallen (overmacht of hulp en bijstand) kan de reisorganisator de door hem gemaakte kosten voor extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de reizigers.    
b. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en een einde op de opstapplaats (de luchthaven in dit geval).

Onvoldoend aantal deelnemers
Een begeleide rondreis kan geannuleerd worden tot 15 dagen voor vertrek indien het minimum aantal deelnemers niet werd bereikt voor de geplande afreisdatum.  Indien mogelijk wordt een alternatief voorgesteld.  Voor chartervluchten geldt een minimumbezetting van 65%.  De mogelijkheid bestaat dat u in internationaal gezelschap reist tijdens onze begeleide rondreizen.

Brochure
Deze brochure werd samengesteld op basis van de gegevens ons meegedeeld door de hoteleigenaar zelf.  De reisorganisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele veranderingen (beschrijving, faciliteiten, concept) die na het drukken van deze brochure (januari 2016) gebeurden. Corendon behoudt zich het recht alle fouten te corrigeren en mede te delen via errata aan de reisagent/reiziger.
Ondanks alle aandacht die wij besteed hebben aan de opmaak van deze brochure, is het mogelijk dat er een drukfout is binnengeslopen. Laat dus steeds prijzen en extra diensten bevestigen.

Fuel

De charterprijzen in 2018 zijn gebaseerd op een brandstofkost van € 426/ton (Jetfuel FOB Rotterdam). Bij een stijging of een daling vanaf 20% (dus bij respectievelijk een brandstofprijs vanaf €511,20 en €340,80) wordt er een prijsaanpassing doorgevoerd. Per volle schijf van € 20 van de brandstofkost (bv bij een stijging van de brandstofkost boven €531,20, of een daling onder €320,80), wordt per traject en per persoon een toeslag of korting doorberekend. Per extra volle schijf van € 20 die overschreden wordt, geldt opnieuw dezelfde toeslag/korting.

Toeslag/korting van toepassing per volle schijf van € 20:

Bestemmingen
Zone A: Burgas: € 1,20 per persoon per traject
Zone B: Antalya, Bodrum, Rhodos, Kos, Heraklion: € 1,50 per persoon per traject
Zone C: Hurghada: €2,00 per persoon per traject
De berekening wordt gemaakt op basis van de gemiddelde brandstofprijs van de 3e maand voor de vertrekdatum en op basis van de gemiddelde wisselkoers van de 3e maand voorafgaand aan de vertrekdatum. De branstoftoeslagen/kortingen zijn van toepassing op de chartervluchten met vertrek/bestemming Brussel. Er worden geen brandstoftoeslagen/kortingen berekend op de lijnvluchten (Brussels Airlines, Vueling).